מדיניות החזר כספי ומוצרים

פלוס תקשורת תאפשר החזרת מוצרים ותבצע החזר כספי לצרכן, בכל המקרים בהם הדבר מחויב על פי הדין, לרבות: א. כל מוצר, שהמחיר ששולם בעדו הוא מעל 50 ש“ח, שהוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שימוש, והמוצר לא נפגם – ובלבד שהמוצר הוחזר בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן ביטול עסקה, התשע“א –  2010בשלט זה ”התקנות“( תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר. הכול בכפוף לאמור בסעיפים הבאים):

פלוס תקשורת איננה מאפשרת החזרת מוצרים שנפגמו או שנעשה בהם שימוש לדוגמא – מוצר שנעשתה בו התקנה, או שנערכה בו אקטיבציה.

 יודגש, כי החזרת טובין באריזה המקורית שלא נפתחה תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בהם.

 לרשת זכות לגביית דמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצר או 100 ש“ח – לפי הנמוך, וכן זכות לגבות את התשלום ששולם על ידה לחברת כרטיסי אשראי או לגוף דומה בגין העסקה שבוטלה, והכול בכפוף להוראות כל דין.

בעסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשמ“א 1981 , -רשאי הצרכן לבטל בכתב לרבות בפקס או בתקשורת אלקטרונית( את העסקה, להחזיר את המוצר ולקבל החזר כספי, אם הודיע לרשת על ביטול העסקה כאמור עד תום 14 יום מיום קבלת המוצר ובשירות – עד תום 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שמועד ביטול השירות לא יאוחר מ – 2 ימים שאינם ימי מנוחה לפני המועד בו אמור השירות להינתן או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כקבוע בדין לפי המאוחר. גם זכות ביטול זו לא תחול על מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, ועל מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

בכל מקרה שלגביו הדין מחייב את חברת פלוס תקשורת לבצע החזר כספי, החברה תבצע החזר כספי בהתאם להוראות הדין. החברה איננה מתחייבת לאפשר החזרת מוצרים ולבצע החזר כספי או למסור שובר זיכוי במקרים בהם הדבר אינו מחויב על פי הדין.

לרשת שיקול דעת לבצע החזר כספי או למסור ללקוח שובר זיכוי, במקרים הבאים: א. מוצר שהמחיר ששולם בעדו הנו 50 ש“ח או פחות, אשר לא נפתח ולא נעשה בו שימוש, אם החזרתו מתבקשת עד 14 יום ממועד הרכישה, ובלבד שהאריזה לא נפתחה ולא נקרעה. ב. הרשת רשאית לוותר על דמי הביטול שהיא זכאית להם על פי הדין, כולם או חלקם.

רכישת מוצר חלופי בחנות הנה עסקה חדשה, ותחויב במע“מ כדין.

אחריות 12 חודשי אחריות אלא אם צוין אחרת