תקנון אתר

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו מתארת את האופן שבו הדרת קודש/פלוס תקשורת (להלן – אנו) משתמשים במידע שנמסר על ידך במסגרת שימושך באתר www.hadratkodesh.co.il  או אשר נאסף במסגרת שימושך באתר.

כאשר את/ה עושה שימוש באתר, בין באמצעות מחשב, טלפון סלולארי או כל אמצעי אחר, מידע אודות שימושיך עשוי להיות נאסף על ידנו, כגון: תאריכי ושעות כניסתך לאתר, הדפים בהם ביקרת, זמן שהיתך באתר, המוצרים שהזמנת ועוד.

כאשר את/ה עושה שימוש באתר את/ה נותנ/ת את הסכמתך לאיסוף מידע, ניתוחו, שמירתו, עיבודו, וגילויו בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו.

אנו עשויים להשתמש ב"עוגיות" (cookies) או טכנולוגיות דומות, העושות שימוש בקובץ שאנו שולחים לאמצעי שבעזרתו את/ה מתחבר/ת לאתר. קובץ זה, אשר גלוי לנו ויש לנו רשות כניסה אליו, אוגר מידע על אופן שימוש באמצעי שברשותך והדבר מסייע לנו להתאים את האתר טוב יותר אליך. אנו עשויים לטמון בקובץ זה גם מידע משלנו לשם מטרה זו. לרוב יש לך האופציה לחסום את השימוש ב"עוגיות" באמצעות התוכנה שבעזרתה את/ה גולש/ת לאתר, אבל הדבר עלול לפגוע באופן השימוש באתר.

מבלי שיהא בכך לזהות אותך או המשתמש בפני צדדים שלישיים, אנו רשאים להשתמש במידע שנאסף תוך כדי שימושך באתר ואף לשלבו עם מידע אחר אודותיך, בעצמנו ו/או באמצעות צדדים שלישיים, הפועלים מטעמנו, לשם ביצוע ניתוחים ופילוחים סטטיסטיים ושיווקיים, לשם פיתוח שירותים, פירסום ומשלוחו אליך או לאחרים, שיווק, ו/או מתן הצעות שונות שלא בהכרח ביחס לשירותינו.

אנו לא רשאים להעביר את פרטייך לצד שלישי.

הנך נותן בזאת הסכמתך לקבלת פרסומות מסחריות או אחרות ו/או עדכונים ו/או חומר שיווקי כלשהו בין  שהם נוגעים לעסקינו של ובין שאינם, במהלך שימושך באתר. את/ה לא תבוא בכל טענה כלפינו, אם בקבלת החומרים הנדונים יש בה משום פגימה בהנאתך מהשימוש באתר או השגת גבול או חדירה לפרטיותו. על אף האמור לעיל בתת סעיף זה, את/ה רשאי לבקש מעימנו באמצעות פנייה למוקדי השירות שלנו, כי לא ישלחו אליך דברי פרסומת שעל משלוחם חל סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשל"ב- 1982.

למען הסר ספק יובהר, כי אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע ו/או למצות מזכויותינו לאסוף, להשתמש ו/או למסור מידע על פי כל דין, וכי הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות כל דין.

למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי למנוע מאת החברה להענות לכל הוראה מאת רשות מוסמכת למסור ולהעביר אליה מידע אודותיך.

מדיניות החזר כספי ומוצרים

פלוס תקשורת תאפשר החזרת מוצרים ותבצע החזר כספי לצרכן, בכל המקרים בהם הדבר מחויב על פי הדין, לרבות: א. כל מוצר, שהמחיר ששולם בעדו הוא מעל 50 ש“ח, שהוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שימוש, והמוצר לא נפגם – ובלבד שהמוצר הוחזר בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן ביטול עסקה, התשע“א –  2010בשלט זה ”התקנות“( תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר. הכול בכפוף לאמור בסעיפים הבאים):

פלוס תקשורת איננה מאפשרת החזרת מוצרים שנפגמו או שנעשה בהם שימוש לדוגמא – מוצר שנעשתה בו התקנה, או שנערכה בו אקטיבציה.

 יודגש, כי החזרת טובין באריזה המקורית שלא נפתחה תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בהם.

 לרשת זכות לגביית דמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצר או 100 ש“ח – לפי הנמוך, וכן זכות לגבות את התשלום ששולם על ידה לחברת כרטיסי אשראי או לגוף דומה בגין העסקה שבוטלה, והכול בכפוף להוראות כל דין.

בעסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשמ“א 1981 , -רשאי הצרכן לבטל בכתב לרבות בפקס או בתקשורת אלקטרונית( את העסקה, להחזיר את המוצר ולקבל החזר כספי, אם הודיע לרשת על ביטול העסקה כאמור עד תום 14 יום מיום קבלת המוצר ובשירות – עד תום 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שמועד ביטול השירות לא יאוחר מ – 2 ימים שאינם ימי מנוחה לפני המועד בו אמור השירות להינתן או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כקבוע בדין לפי המאוחר. גם זכות ביטול זו לא תחול על מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, ועל מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

בכל מקרה שלגביו הדין מחייב את חברת פלוס תקשורת לבצע החזר כספי, החברה תבצע החזר כספי בהתאם להוראות הדין. החברה איננה מתחייבת לאפשר החזרת מוצרים ולבצע החזר כספי או למסור שובר זיכוי במקרים בהם הדבר אינו מחויב על פי הדין.

לרשת שיקול דעת לבצע החזר כספי או למסור ללקוח שובר זיכוי, במקרים הבאים: א. מוצר שהמחיר ששולם בעדו הנו 50 ש“ח או פחות, אשר לא נפתח ולא נעשה בו שימוש, אם החזרתו מתבקשת עד 14 יום ממועד הרכישה, ובלבד שהאריזה לא נפתחה ולא נקרעה. ב. הרשת רשאית לוותר על דמי הביטול שהיא זכאית להם על פי הדין, כולם או חלקם.

רכישת מוצר חלופי בחנות הנה עסקה חדשה, ותחויב במע“מ כדין.

אחריות 12 חודשי אחריות אלא אם צוין אחרת

תקנון משלוחים

"הדרת קודש" מבית פלוס תקשורת שולחת את מוצריה לכל רחבי הארץ (לא כולל אזורים חריגים). המשלוח נעשה באמצעות שרותי השליחים של דואר ישראל או באמצעות חברת שליחויות הנותנת שירות לחברה.

על הלקוח לציין כתובת המשלוח בעת האספקה. ללקוח אשר לא ימצא בביתו או משרדו בעת ביקור השליח תושאר הודעה, לצורך תיאום מחודש של מועד האספקה בעלות משלוח נוספת.

לקוח שלא ימצא בביתו או משרדו לאחר שתואם עמו מועד אספקה יישא בעלות המשלוח החדש.

משלוח פריטים בעלי משקל כולל של מעל 20 ק”ג או נפח גדול במיוחד לא ישונע באמצעות הדואר ואנו נתאם טלפונית עם הלקוח את מחיר המשלוח, האופן והמועד בו ישלחו הפריטים יתואמו מול הלקוח.

מועדי אספקת המשלוחים: ימים א’ עד ה’ בין השעות 8:00 ל- 17:00.

אמצעי שירותי משלוחים

1.משלוח דואר 24 שעות– עד 3 ימי עסקים(עם מס’ מעקב)

2.איסוף עצמי במחסן המרכזי בחיפה בתיאום טלפוני